Regulamin Serwisu PeopleRead.Me

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

§1. Regulamin określa warunki świadczenia Usługi przez PeopleRead.Me Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

 

§2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 

PEOPLEREAD.ME lub PRM

PeopleRead.Me Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Ludwika Krzywickiego 34/130, 02-078 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383203, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, NIP 701-029-20-02, REGON: 142897135.

 

STRONA INTERNETOWA PRM – strona internetowa założona przez PRM pod adresem: www.peopleread.me.

 

REGULAMIN

niniejszy regulamin.

 

UŻYTKOWNIK

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usługi zgodnie z Regulaminem. Osoba fizyczna, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych powinna działać za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

 

TREŚĆ

część bądź całość utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która ma postać pliku elektronicznego i została zamieszczona w Czytelni, zgodnie z zakresem udostępnienia wyznaczonym przez Użytkownika, Regulaminem oraz przepisami prawa. Format pliku elektronicznego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, został wskazany na stronie internetowej PRM. Zmiana formatu pliku elektronicznego, określanego przez PRM, nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonywana przez PRM w miarę postępu technologicznego lub możliwości technicznych, którymi dysponuje PRM.

 

CZYTELNIA

przestrzeń na urządzeniu znajdującym się w infrastrukturze telekomunikacyjnej, zarządzana przez PRM, przeznaczona do zgodnego z przepisami prawa zamieszczania, modyfikowania lub usuwania Treści, a także dołączania przez Użytkowników elektronicznych komentarzy, powiązanych z Treścią. Dostęp do Czytelni posiadają wyłącznie Użytkownicy na zasadach i w sposób określony w Regulaminie.

 

USŁUGA

usługa świadczona Użytkownikowi drogą elektroniczną przez PRM w zakresie przechowywania Treści w Czytelni. Usługa obejmuje również umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu. PRM świadczy Usługę przez swoją stronę internetową lub Aplikację mobilną, przy czym o udostępnianiu egzemplarzem Treści decyduje wyłącznie Użytkownik za pomocą Serwisu. Usługa wykonywana jest przy pomocy urządzeń, znajdujących się w sieciach telekomunikacyjnych, w czasie rzeczywistym, przy uwzględnieniu opóźnienia wynikającego z jakości tych sieci („on-line”). Możliwość transmisji danych za pomocą sieci telekomunikacyjnych nie stanowi części Usługi.

 

SERWIS

serwis internetowy prowadzony na stronie internetowej PRM, umożliwiający Użytkownikowi zarządzanie korzystaniem z Usługi, a w tym Kontem Użytkownika. Serwis tworzy oprogramowanie będące przedmiotem praw własności intelektualnej PRM lub osób trzecich.

 

REJESTRACJA

rejestracja Użytkownika w Serwisie.

 

KONTO

przestrzeń na urządzeniu znajdującym się w infrastrukturze telekomunikacyjnej, utworzona przez PRM na rzecz Użytkownika w ramach Usługi, dostępna dla Użytkownika za pomocą adresu poczty elektronicznej i Hasła, na której Użytkownik przechowuje dane dotyczące korzystania z Usługi, informacje o Czytelniach, w których uczestniczy oraz egzemplarze Treści, które zostały przez niego pobrane, bądź które sam udostępnił albo zamierza udostępniać.

 

HASŁO

ciąg znaków, służących do Uwierzytelnienia, określony przez Użytkownika i znany wyłącznie Użytkownikowi. Wymagania techniczne dotyczące Hasła zostały określone na stronie internetowej PRM i nie stanowią części Regulaminu.

 

UWIERZYTELNIANIE

weryfikacja danych Użytkownika w ramach wymiany danych elektronicznych.

 

UMOWA

umowa o korzystanie z Usługi, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a PRM. Regulamin stanowi treść Umowy wraz z oświadczeniami wiedzy lub woli Użytkownika i PRM złożonymi za pomocą Serwisu lub w trakcie korzystania z Usługi; w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy.

 

APLIKACJA MOBILNA

oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu mobilnym Użytkownika, potrzebne do korzystania z Usługi na urządzeniu mobilnym, objęte prawami autorskimi PRM lub osób trzecich; PRM udostępnia szczegółowe informacje dotyczące Aplikacji mobilnej na stronie internetowej PRM; Aplikacja mobilna może zostać pobrana w serwisach internetowych osób trzecich bądź na stronie internetowej PRM.

 

AUTOR

twórca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także inne podmioty, które zastępują twórcę na podstawie tych przepisów. Autor może zamieszczać Treści w Czytelni również odpłatnie.

 

PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA

metoda płatności stosowana podczas wykonywania Umowy. Sposób korzystania z Płatności elektronicznej określony został na stronie internetowej PRM i nie stanowi części Regulaminu.

 

II. UMOWA I KORZYSTANIE Z USŁUGI.

 

§3. Rejestracja.

 

1. Korzystanie z Usługi poprzedza Rejestracja, dokonywana na formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej PRM. Przesłanie wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego stanowi ofertę zawarcia Umowy, złożoną przez Użytkownika.

2. Rejestracja obejmuje podanie na formularzu rejestracyjnym danych wymaganych w jego treści lub na stronie internetowej PRM.

3. Formularz rejestracyjny zostaje zaakceptowany przez Użytkownika w sposób podany w jego treści lub na stronie internetowej PRM.

4. Hasło podawane podczas Rejestracji powinno być trudne do odgadnięcia i zachowane w tajemnicy przez Użytkownika.

5. Podczas korzystania z Usługi, Użytkownik może posługiwać się nazwą lub obrazem, reprezentującymi Użytkownika, powiązanymi z jego adresem poczty elektronicznej. Postanowienia §7 Regulaminu stosuje się odpowiednio do nazwy oraz obrazu, reprezentujących Użytkownika.

6. PRM może akceptować inne sposoby identyfikacji i Uwierzytelnienia Użytkownika niż Hasło, a w szczególności posłużenie się przez Użytkownika danymi pochodzącymi z serwisów internetowych osób trzecich, akceptowanymi przez PRM, zgodnie z informacją na stronie internetowej PRM. Użytkownik, posługując się innymi sposobami Uwierzytelnienia, wyraża tym samym zgodę na pobranie przez PRM z serwisu internetowego osoby trzeciej danych niezbędnych do Rejestracji, przy czym PRM nie uzyskuje dostępu do danych odpowiadających Hasłu w rozumieniu Regulaminu. Pobranie danych w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym kończy Rejestrację.

7. Z wyłączeniem metody Rejestracji, o której mowa w ust. 6 powyżej, Rejestrację kończy potwierdzenie przez Użytkownika, które powinno nastąpić według instrukcji podanej w korespondencji wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

8. W następstwie Rejestracji, PRM tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do jego adresu poczty elektronicznej. Konto umożliwia korzystanie z Usługi za pomocą Serwisu.

9. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany części bądź całości tych danych, Użytkownik powinien niezwłocznie podać dane aktualne, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej PRM. Użytkownik ponosi konsekwencje zaniechania zawiadomienia PRM o zmianie swoich danych.

10. Po dokonaniu Rejestracji, Użytkownik nie może zmienić przyjętego w trakcie Rejestracji adresu poczty elektronicznej.

11. Użytkownik może mieć wiele Kont. Z każdym Kontem Użytkownika musi być połączony inny adres poczty elektronicznej.

12. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych osób oraz udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Użytkownik, który udostępnił swoje Konto, a w tym Hasło lub adres poczty elektronicznej osobom trzecim, ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania tych osób.

13. Konto jest niezbywalne.

14. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Konta lub innych użytkowników usług świadczonych przez PRM, a także w przypadku naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu, PRM może zawiesić Użytkownikowi korzystanie z Konta i uzależnić dalsze korzystanie z Konta od usunięcia naruszenia albo usunąć Konto, bez prawa Użytkownika do odszkodowania. Użytkownik, którego Konto jest zawieszone nie może w tym czasie korzystać z Konta bez uprzedniej zgody PRM. PRM może odmówić Użytkownikowi Rejestracji kolejnego Konta i korzystania z Konta także wówczas, gdy wcześniej Konto Użytkownika było zawieszone lub usunięte.

15. Osoba, która nie dokonała Rejestracji może wyłącznie przeglądać Czytelnię, o ile rodzaj Czytelni to umożliwia, bez prowadzenia komunikacji z innymi Użytkownikami. Osoba, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązana jest jednak do przestrzegania postanowień Regulaminu dotyczących ochrony własności intelektualnej.

 

§4 Umowa.

 

1. Zakończenie Rejestracji stanowi moment zawarcia Umowy. Umowa zawierana jest na czas korzystania z Usługi.

2. Rejestracja stanowi również potwierdzenie, że dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji są prawdziwe i poprawne, a wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa. PRM może zażądać dodatkowych dokumentów, dotyczących danych podanych przez Użytkownika podczas wykonywania Umowy.

3. Użytkownik, który spełnia wymogi określone przepisami prawa do uznania go za konsumenta, może w terminie 10 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podania przyczyn przez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie, chyba że Użytkownik rozpoczął korzystanie z Usługi. Rozpoczęcie korzystania z Usługi stanowi w szczególności przeglądanie lub pobranie części lub całości egzemplarza Treści na urządzenie Użytkownika z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej i Hasła Użytkownika.

4. Użytkownik decyduje o sposobie korzystania z Usługi. PRM nie dokonuje badania sposobu korzystania z Usługi, jednak w przypadku uzyskania wiedzy, że Usługa bądź jej skutek, wykorzystywane są do celów niezgodnych z przepisami prawa, na szkodę innych osób korzystających z Usługi lub samej PRM, a w tym jej dobrego imienia, PRM może odmówić wykonywania Usługi bez prawa Użytkownika do odszkodowania albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

5. Wykonywanie Umowy nie oznacza uznania przez PRM, że korzystanie z Usługi przez Użytkownika nie narusza dóbr osób trzecich lub przepisów prawa.

 

§5 Czytelnie

 

1. Korzystając z Serwisu Użytkownik może utworzyć następujące rodzaje Czytelni:

a) publiczna – dostęp zarówno do Treści jak i dołączanych do niej elektronicznych komentarzy, przechowywanych w Czytelni publicznej, jest otwarty dla każdego Użytkownika, według warunków określonych przez Użytkownika udostępniającego Treści w tej Czytelni; każdy Użytkownik może dodawać do tej Czytelni Treści lub elektroniczne komentarze do Treści; Użytkownik wprowadzając Treści do Czytelni publicznej wyraża tym samym zgodę na dołączanie komentarzy elektronicznych do Treści; Użytkownik może udostępniać w Czytelni publicznej wyłącznie Treść, której jest Autorem, posiada zgodę Autora na udostępnianie Treści w Czytelni publicznej lub zakres ochrony Treści prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi zezwala na udostępnianie Treści w Czytelni publicznej przez Użytkownika; Użytkownik nie może usunąć utworzonej Czytelni publicznej, ani poszczególnych Użytkowników, którzy z niej korzystają;

b) prywatna – dostęp do Treści lub dołączanych do niej elektronicznych komentarzy przechowywanych w Czytelni prywatnej dopuszcza się w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym Użytkownik udostępniający Treść w ramach Czytelni prywatnej powinien móc wykazać, że pozostali Użytkownicy korzystający z Czytelni prywatnej należą do kręgu osób pozostających w związku osobistym z tym Użytkownikiem; liczba Użytkowników w Czytelni prywatnej nie może przekroczyć 9.

c) abonamentowa – dostęp możliwy jest wyłącznie do Treści objętych abonamentem; warunki korzystania z abonamentu określone zostały na stronie internetowej PRM.

2. Czytelnia może zostać wyszukana za pomocą Serwisu. Użytkownik może również utworzyć Czytelnię ukrytą, która nie będzie widoczna dla innych Użytkowników.

3. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących odpłatnego pobierania lub przeglądania egzemplarza Treści w Czytelni, Użytkownik, który uzyskał dostęp do Czytelni może przeglądać egzemplarz Treści w Czytelni lub pobierać egzemplarz Treść wraz komentarzem elektronicznym w zakresie wyznaczonym przez Użytkownika udostępniającego Treść lub komentarz, zgodnie z §6 poniżej.

4. Pobranie egzemplarza Treści lub egzemplarza Treści wraz z komentarzem elektronicznym z Czytelni odbywa się na Konto Użytkownika. Użytkownik przez zmianę ustawień Konta, dokonywaną za pomocą Serwisu, może ujawnić innym Użytkownikom informację o pobranych lub przeglądanych przez siebie egzemplarzach Treści.

5. Egzemplarz Treści lub egzemplarz Treści wraz z komentarzem elektronicznym, pobrany na Konto Użytkownika, może być wykorzystywany w granicach własnego użytku osobistego Użytkownika.

6. Pobranie egzemplarza Treści odbywa się na urządzenie Użytkownika, natomiast podczas przeglądania egzemplarza Treści pozostaje on wyłącznie w przestrzeni zarządzanej przez PRM. Przeglądanie lub pobranie egzemplarza Treści lub egzemplarza Treści wraz z komentarzem elektronicznym z Czytelni może być dokonywane za pomocą urządzeń mających dostęp do Internetu. Ograniczenia dotyczące urządzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać określone na stronie internetowej PRM.

 

§6 Dostęp do Treści

 

1. Celem Usługi, z której korzysta Użytkownik jest zapewnienie przez PRM możliwości wymiany egzemplarzy Treści udostępnionych przez Użytkowników w ramach Czytelni oraz stworzenie możliwości dzielenia się wiedzą lub opiniami dotyczącymi Treści, przy czym Usługa nie może być wykorzystywana z naruszeniem przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów określających zasady ochrony praw podmiotowych w zakresie własności intelektualnej.

2. Użytkownik, według swego uznania, udostępnia lub modyfikuje Treści za pomocą Serwisu w granicach przewidzianych przysługującym mu prawem autorskim lub prawem pokrewnym, lub w granicach zezwolenia Użytkownika udostępniającego egzemplarz Treści.

3. Użytkownik może uzyskać dostęp do Treści udostępnionych przez innego Użytkownika w Czytelni, w zakresie zależnym od rodzaju Czytelni. Dostęp wykonywany jest za pomocą urządzeń stacjonarnych lub mobilnych.

4. Użytkownik może wycofać wprowadzone przez siebie Treści z Czytelni, przy czym egzemplarz Treści, który został uprzednio pobrany przez innego Użytkownika, pozostaje na Koncie tego Użytkownika. Użytkownik udostępniając Treść w Czytelni wyraża tym samym zgodę na pozostawienie egzemplarza Treści na Koncie Użytkownika, który pobrał ów egzemplarz Treści przed wycofaniem Treści z Czytelni.

5. Użytkownik udostępnia dane dotyczące wprowadzonych przez siebie Treści do Czytelni innym Użytkownikom według swojego uznania.

6. Użytkownik może publikować komentarze elektroniczne do udostępnionych Treści. Publikacja komentarza elektronicznego do Treści oznacza zgodę Użytkownika, który opublikował komentarz, na korzystanie z komentarza elektronicznego przez innych Użytkowników w zakresie wyświetlania, drukowania, łączenia z Treścią, dalszego rozpowszechniania i kopiowania dowolną metodą, nawet po usunięciu Konta Użytkownika, który opublikował komentarz elektroniczny.

7. Użytkownik udostępniając Treść, wyraża tym samym zgodę na dołączanie do Treści informacji o komentarzach elektronicznych innych Użytkowników, dotyczących Treści. Informacja o opublikowaniu komentarza elektronicznego dołączana jest do Treści w formie grafiki, wyświetlanej obok Treści. Użytkownik może wyrazić zgodę na dodawanie informacji o opublikowaniu komentarza elektronicznego do Treści, o ile dopuszczalność wyrażenia takiej zgody wynika z zakresu praw autorskich lub praw pokrewnych, przysługujących Użytkownikowi do Treści.

8. Użytkownik zawierając Umowę, wyraża zgodę na konwersję przekazanych Treści do formatów stosowanych przez PRM dla świadczenia Usługi. Użytkownik zapewnia, że konwersja Treści nie będzie wiązała się z usuwaniem lub obejściem technicznych zabezpieczeń utworów, a zakres przysługujących Użytkownikowi praw autorskich lub praw pokrewnych pozwala na dokonanie konwersji Treści.

9. Serwis umożliwia ustalenie przez Użytkownika kręgu osób, dla których egzemplarz Treści będzie dostępny, przy uwzględnieniu przeznaczenia Czytelni, którą Użytkownik utworzył, bądź z której korzysta.

10. Użytkownik za pomocą Serwisu, w granicach przysługujących Użytkownikowi praw autorskich lub praw pokrewnych, nadaje innym Użytkownikom uprawnienia do korzystania z udostępnionej Treści w zakresie:

a. przeglądanie fragmentu lub całości egzemplarza Treści;

b. pobieranie pliku zawierającego egzemplarz Treści;

c. możliwość komentowania Treści;

d. edycję danych powiązanych z Treścią;

e. dalsze udostępnianie egzemplarza Treści;

f. możliwość przenoszenia egzemplarza Treści do innej Czytelni;

g. odpłatność pobierania egzemplarza Treści

11. Użytkownik udostępniając Treści w Czytelni decyduje o wprowadzeniu ograniczeń dotyczących zakresu dostępności. Przy braku decyzji Użytkownika, Treść po raz pierwszy wprowadzona do Czytelni będzie miała nadany automatycznie status Treści udostępnianej w zakresie wyznaczonym ust. 9 lit. a-f powyżej.

 

§ 7 Serwis

 

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

a. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z usług świadczonych przez PRM na rzecz innych Użytkowników;

b. nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób, jako własnych danych osobowych, korzystania z Kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych Kont innym osobom;

c. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;

d. niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;

e. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię PRM oraz podmiotów z nim współpracujących;

f. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających dobre imię innych osób;

g. powstrzymywania się od przekazywania za pośrednictwem Serwisu Treści, komentarzy elektronicznych lub innych wypowiedzi sprzecznych z obowiązującym prawem lub naruszających dobre obyczaje, a w szczególności wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc;

h. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście naganne z punktu widzenia powszechnie akceptowanych norm przyjętych w społeczeństwie oraz Internecie lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu w sposób naruszający powyższe warunki, może stanowić podstawę do zawieszenia przez PRM możliwości korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a w przypadku istotnego lub powtarzającego się naruszenia, również wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

§8 Opłaty

 

1. Użytkownik, który udostępnił Treść w Czytelni, jako Autor, może wprowadzić odpłatność za pobranie części lub całości egzemplarza Treści przez innego Użytkownika. Odpłatność może zostać wprowadzona również przez Użytkownika, który posiada zgodę Autora na odpłatne udostępnianie Treści lub zakres ochrony Treści prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi zezwala na odpłatne udostępnianie Treści.

2. Użytkownik może uiścić opłatę abonamentową za dostęp do egzemplarzy Treści, wybranych przez Użytkownika spośród Treści dostępnych w ramach opłaty abonamentowej. Opłaty abonamentowe pobierane są z góry. Nieuiszczenie opłaty abonamentowej za dany okres rozliczeniowy, przed jego rozpoczęciem, powoduje wstrzymanie możliwości przeglądania lub pobierania egzemplarza Treści objętego opłatą abonamentową.

3. Wysokość opłat, o których mowa w Regulaminie zostaje przedstawiona Użytkownikowi przed przeglądaniem lub pobraniem egzemplarza Treści, o ile do egzemplarza Treści stosuje się opłaty.

4. Opłaty od Użytkowników pobiera PRM za pomocą systemu Płatności elektronicznych, wskazanego przez PRM. Zasady pobierania opłaty zostały określone na stronie internetowej PRM. Autoryzacja Płatności elektronicznych przeprowadzona zostanie według zasad wymaganych przez podmiot obsługujący system płatności elektronicznych, wskazany przez PRM. Przeprowadzenie autoryzacji płatności elektronicznej może wymagać podania przez Użytkownika dodatkowych danych, przy zachowaniu przepisów o ochronie danych osobowych oraz poufności przekazywanych danych. PRM nie odpowiada za działania lub zaniechania podmiotów obsługujących system Płatności elektronicznych.

5. Rozliczenie opłat pomiędzy Użytkownikiem, który udostępnił egzemplarz Treści a PRM, reguluje odrębna umowa.

6. Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi po rozpoczęciu przez Użytkownika korzystania z Usługi w zakresie, którego dotyczy opłata, a w szczególności po rozpoczęciu przeglądania lub pobraniu egzemplarza Treści objętego opłatą.

 

 

III. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

§ 9 Odpowiedzialność

 

1. Wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika pozostające w związku z Usługą i w ramach korzystania z niej, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem.

2. Użytkownik powinien przechowywać dane dotyczące wykonywania Umowy, a w szczególności Hasło, w sposób zapewniający brak dostępu do nich osób trzecich oraz integralność danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki uzyskania przez osobę trzecią dostępu do danych wymienionych w zdaniu poprzedzającym.

3. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących oprogramowania PRM lub osób trzecich, które udostępnia PRM, Użytkownik zapewnia oprogramowanie do korzystania z urządzeń, którymi posługuje się podczas wykonywania Umowy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki funkcjonowania tego oprogramowania lub jego braku oraz jego współdziałania albo braku współdziałania z oprogramowaniem PRM lub oprogramowaniem osób trzecich, które udostępnia PRM. Minimalne warunki wymagane dla oprogramowania Użytkownika celem korzystania z Usługi określone zostały na stronie internetowej PRM.

4. Usługa świadczona jest przez PRM z należytą starannością, przy czym PRM nie udziela jakiejkolwiek gwarancji ani innych zapewnień, co do nieprzerwanego i wolnego od błędów działania całości bądź poszczególnych części Usługi, ich przydatności do celów określonych na stronie internetowej PRM bądź innych dokumentach, oraz całkowitego ich bezpieczeństwa lub ich skutków. PRM nie udziela również jakiejkolwiek gwarancji co do zawartości egzemplarza Treści, samej Treści lub komentarzy elektronicznych udostępnianych przez Użytkowników, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności.

5. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lub wskazanych w Regulaminie, PRM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

a) wykonaniem czynności w ramach Usługi przez osoby trzecie z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej lub Hasła Użytkownika;

b) nieprzekazaniem danych niezbędnych do korzystania z Usługi, jeżeli spowodowane zostało to brakiem bądź pogorszeniem jakości transmisji danych, awarią urządzeń z przyczyn niezależnych od PRM;

c) działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, nagłe, zewnętrzne wobec stron, których nie można było przewidzieć lub zapobiec przy dołożeniu należytej staranności;

d) niewykonaniem czynności w ramach Usługi z uwagi na niedokonanie opłaty wynikającej z Regulaminu.

6. Użytkownik udostępniając Treść w Czytelni zapewnia tym samym, że prawa autorskie lub prawa pokrewne do Treści, pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie Treści w zakresie wynikającym z rodzaju Czytelni oraz wyznaczonym przez Użytkownika.

7. PRM nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika podczas lub w związku z korzystaniem z Usługi, a w szczególności za udostępnianie części lub całości Treści przez Użytkownika w sposób naruszający prawa osób trzecich. W przypadku uzyskania przez PRM wiedzy o naruszeniu praw osób trzecich w wyniku udostępniania części lub całości Treści, PRM może uniemożliwić dostęp do Treści w Czytelni, bez prawa Użytkownika do odszkodowania z tego tytułu albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

8. Użytkownik dokonując Rejestracji, wyraża tym samym zgodę, iż w sytuacji określonej w ust. 7 powyżej, PRM może poinformować innych Użytkowników o jej zaistnieniu.

9. PRM zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac modernizacyjnych, aktualizacji lub regularnych konserwacji technicznych systemów elektronicznych przeznaczonych do świadczenia Usługi. PRM publikuje informacje o terminach dokonywania modernizacji, aktualizacji lub regularnych konserwacji technicznych za pośrednictwem strony internetowej PRM. W przypadku modernizacji, aktualizacji lub konserwacji powstałych z przyczyn niezależnych od PRM, PRM przekazuje informacje o rozpoczęciu i zakończeniu prac nie później niż wraz z rozpoczęciem tych prac. Podczas prac modernizacyjnych, aktualizacji lub konserwacji technicznych korzystanie z Usługi może być przerwane lub niepełne. W takim wypadku PRM nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w następstwie przerwy lub ograniczenia możliwości korzystania z Usługi.

10. Z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w Regulaminie lub przepisach prawa, niezależnie od podstawy lub teorii winy, łączna wysokość odpowiedzialności PRM wynikająca z Umowy lub Regulaminu, ograniczona zostaje do wysokości pięciokrotności opłaty rocznej, należnej za korzystanie z Konta dla potrzeb odpłatnego udostępniania Treści, przy czym PRM nie odpowiada za utracone korzyści. Wysokość opłaty została określona na stronie internetowej PRM.

11. W przypadku zwrócenia się osoby trzeciej, sądu lub organu administracji publicznej z jakimikolwiek roszczeniami, żądaniami lub zarzutami dotyczącymi naruszenia przepisów prawa przez udostępnienie części lub całości Treści lub inną czynność w ramach korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego przejęcia na siebie wszelkich czynności prawnych w tym zakresie bądź przystąpienia do prowadzonego postępowania administracyjnego albo sądowego po stronie PRM, a w przypadku zaistnienia takiej prawnej dopuszczalności, wejścia na miejsce PRM w takim postępowaniu. W przypadku, w którym jakikolwiek sąd lub organ orzekłby o odpowiedzialności PRM z tytułu naruszenia prawa przez udostępnienie części lub całości Treści lub inne czynności w ramach korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się do realizacji w pełnym zakresie i na własny koszt wszelkich skutków prawnych z tego wynikających wobec podmiotu uprawnionego oraz do pokrycia szkody, w zakres której wchodzić będą również, lecz nie wyłącznie, koszty postępowania i pomocy prawnej, w tym poniesione koszty zastępstwa procesowego.

 

§ 10 Reklamacje

 

1. Użytkownik może złożyć reklamację, gdy Usługa nie jest wykonywana przez PRM lub jest wykonywana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub Umowy.

2. Użytkownik składa reklamację w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej adres do korespondencji Użytkownika, adres poczty elektronicznej, przypisany do Konta oraz opis zgłaszanego problemu. PRM może zwrócić się do Użytkownika z wezwaniem do uzupełnienia reklamacji w przypadku braków uniemożliwiających lub utrudniających jej rozpatrzenie.

3. PRM rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, przy czym PRM może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonej po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika.

 

IV. OCHRONA

 

§ 11 Prawa własności intelektualnej.

 

1. Wszelkie materiały, w szczególności elementy grafiki, dobór, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych PRM oraz podczas korzystania z Usługi z wyłączeniem Treści i komentarzy elektronicznych Użytkowników, stanowią przedmiot praw wyłącznych PRM lub osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych bądź stanowią dobra chronione przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Korzystanie z tych elementów, inne niż dla wykonywania Umowy, dozwolone jest wyłącznie za zgodą PRM.

2. Użytkownik nie może usuwać zabezpieczeń ustanowionych w Serwisie lub innym oprogramowaniu potrzebnym do korzystania z Usługi, zbierać, przetwarzać informacje dostępne w związku z Usługą w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych i poza Internetem.

 

§ 12 Dobra osób trzecich.

 

1. Użytkownik będący autorem wypowiedzi lub komentarzy elektronicznych zamieszczanych podczas korzystania z Usługi, ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia dóbr osób trzecich będące skutkiem takich wypowiedzi lub komentarzy elektronicznych. PRM, po uzyskaniu wiedzy o naruszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może uniemożliwić dostęp do wypowiedzi lub komentarza elektronicznego Użytkownika, bez prawa do odszkodowania.

2. Użytkownik podczas korzystania z Usługi nie powinien udostępniać części lub całości Treści, komentarzy elektronicznych, wypowiedzi, które:

a. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

b. są sprzeczne z powszechnie akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;

c. stanowią reklamę lub niezamówioną informację handlową;

d. służą do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci telekomunikacyjnych, zakłócania lub usuwania zabezpieczeń technicznych;

e. umożliwiają nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach elektronicznych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.

3. PRM, w przypadku uzyskania wiedzy o powstaniu okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 2, może uniemożliwić dostęp do części lub całości Treści, komentarza elektronicznego, wypowiedzi, o których mowa w ust. 2 powyżej, bez prawa Użytkownika do odszkodowania, a w przypadku istotnego lub powtarzającego się naruszenia może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Użytkownik może przedstawić PRM, na adres poczty elektronicznej zamieszczony na stronie internetowej PRM, zgłoszenia dotyczące naruszenia postanowień Regulaminu przez innych Użytkowników.

 

§ 13 Ochrona danych osobowych.

 

Podane przez Użytkownika dane osobowe PRM zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w dokumencie dostępnym na stronie internetowej PRM.

 

 

V. ZMIANY REGULAMINU

 

§ 14 Zmiana Regulaminu.

 

1. PRM może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uznaje się

w szczególności:

a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługi;

b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń organów władzy i administracji publicznej wpływających na postanowienia Regulaminu;

c) dostosowania Usługi do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym, technologicznym i informatycznym, wpływających na postanowienia Regulaminu;

d) rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności istniejących produktów i usług wpływającą na zmianę Regulaminu;

e) zmiany w zakresie Usługi świadczonej przez PRM na podstawie Umowy i Regulaminu wpływające na postanowienia Regulaminu oraz zmianę oferty PRM, a w tym zmiany dotyczące sposobu płatności bądź wysokości opłat.

2. O zmianie Regulaminu bądź innych dokumentów związanych z korzystaniem z Usługi, Użytkownik będzie informowany zgodnie z przepisami prawa. PRM może poinformować Użytkownika o zmianie Regulaminu w drodze elektronicznej.

3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli nie wypowie on Umowy w terminie dwóch tygodni od dnia poinformowania o zmianie. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi w takim przypadku jeden miesiąc.

 

 

VI. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

 

§ 15 Rozwiązanie Umowy.

 

1. Rozwiązanie Umowy powoduje usunięcie Konta.

2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, co nie zwalnia Użytkownika z obowiązku wykonania wszystkich zobowiązań wynikających

z Umowy, Regulaminu lub innych dokumentów publikowanych na stronie internetowej PRM, do których odsyła Regulamin.

3. Usunięcie Konta dokonane przez Użytkownika lub PRM powoduje rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

4. Niezależnie od innych przypadków określonych w treści Regulaminu, Umowa może zostać wypowiedziana przez PRM ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:

a) stwierdzenie przez PRM korzystania z Usługi przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, Umową lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, dotyczącymi Usługi;

b) podanie przez Użytkownika danych lub informacji nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym,

c) korzystanie przez Użytkownika z zautomatyzowanych aplikacji dla pobierania danych lub korzystania z Usługi w celach niezgodnych z Umową,

d) nieuiszczenie przez Użytkownika opłaty należnej na podstawie Umowy.

 

§ 16 Skutek rozwiązania Umowy.

 

1. Jeżeli Umowa została wypowiedziana przez PRM, Użytkownik nie może ponownie dokonać Rejestracji, bez uprzedniej zgody PRM.

2. Rozwiązanie Umowy powoduje usunięcie Konta wraz z wszelkimi egzemplarzami Treści zgromadzonymi na Koncie i powiązanymi z nimi komentarzy elektronicznych.

3. Użytkownik udostępniając Treści w Czytelni wyraża tym samym zgodę na pozostawienie tego egzemplarza Treści na Koncie Użytkownika, który pobrał ów egzemplarz Treści przed usunięciem Konta, pomimo iż Konto Użytkownika udostępniającego zostało usunięte, niezależnie od przyczyn usunięcia. Użytkownik udostępniający Treść powinien być uprawniony do udzielenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zgodnie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4. W każdym przypadku rozwiązania Umowy pozostają w mocy wszelkie oświadczenia Użytkownika dotyczące Treści lub jej egzemplarzy, udostępnionych przez Użytkownika w trakcie obowiązywania Umowy.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17 Postanowienia ogólne.

 

1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia nie tracą mocy.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

3. Spory w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy pomiędzy Użytkownikiem a PRM będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo i miejscowo sądy polskie.

 

§18 Wejście w życie.

 

Regulamin wchodzi w życie 16 maja 2013 r.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.